Akcja promocyjna "Czyste źródło korzyści"

Zmień ogrzewanie - korzystaj z gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń.

Podstawowe informacje o Akcji promocyjnej

 • Akcja promocyjna "Czyste źródło korzyści" jest prowadzona na terenie całej Polski.
 • Uczestnikiem Akcji promocyjnej może zostać każda osoba fizyczna.
 • Akcja promocyjna trwa do końca roku 2016 roku.
do góry

Nagrody

 • Organizator z tytułu udziału w Akcji promocyjnej przyzna 2 300 jednorazowych nagród pieniężnych, każda o wartości:
  • 500,00 zł dla wybierających grupy taryfowe W-3.x/Z-3.x/S-3.x
   lub
  • 300,00 zł dla wybierających grupy taryfowe W-2.x/Z-2.x/S-2.x.
 • Organizator bierze pod uwagę kolejność zarejestrowanych Oświadczeń.
 • Nagrody będą przyznawane według kolejności wpływu Oświadczeń złożonych przez uczestników Akcji promocyjnej aż do wyczerpania puli nagród.
 • Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy kompleksowej i udokumentowania trwałej rezygnacji z dotychczasowego źródła ogrzewania.
do góry

Warunki udziału

Warunkiem udziału w Akcji promocyjnej jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • podpisanie i złożenie w placówce Organizatora Oświadczenia o przystąpieniu do Akcji Promocyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,
 • brak zaległości w płatnościach wobec Organizatora w dniu złożenia Oświadczenia.
 • rozpoczęcia użytkowania platformy internetowej e-BOK, służącej do samoobsługi, dostępnej pod adresem: www.ebok.pgnig.pl
   

Uczestnicząc w Akcji promocyjnej, Uczestnik zobowiązuje się do:

 • w przypadku nowych Klientów - zawarcia z Organizatorem kompleksowej umowy dostawy paliwa gazowego na cele grzewcze do dnia 31.12.2016 r. według grup taryfowych:
  • W-2.x/Z-2.x/S-2.x
   lub
  • W-3.x/Z-3.x/S-3.x,
 • w przypadku obecnych Klientów - rozszerzenia dotychczasowej umowy o cele grzewcze w terminie do dnia 31.12.2016 r.,
 • udokumentowania trwałej rezygnacji z dotychczasowego źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego (np. oświadczenie instalatora)


Jednocześnie, składając Oświadczenie, Uczestnik zobowiązuje się do:

 • nieprzerwanego odbierania paliwa gazowego przez okres 3 lat od daty zawarcia Umowy,
 • zakupu paliwa gazowego z tytułu Umowy w okresie 3 lat od jej zawarcia w łącznej ilości nie mniejszej niż:
  • 900 m3 dla taryf W-2 lub 3 600 m3 dla W-3,
  • 1 200 m3 dla taryf Z-2 lub 4 800 m3 dla Z-3,
  • 1 200 m3 dla taryf S-2 lub 4 800 m3 dla S-3,
 • braku zaległości w płatnościach wobec Organizatora.
do góry

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Akcji promocyjnej "Czyste źródło korzyści" prosimy o kontakt na adres e-mail: zmien.ogrzewanie@pgnig.pl

 

Dokumenty do pobrania