Twoja Taryfa

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15.03.2016 roku taryfą, po raz kolejny obniżyliśmy cenę sprzedaży gazu ziemnego.

Obniżka cen sprzedaży paliwa gazowego obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. i nie wymaga od odbiorców wykonywania żadnych dodatkowych czynności.

Średnia zmiana ceny za paliwo gazowe w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny wynosi odpowiednio:

  • dla odbiorców indywidualnych – obniżka ceny za paliwo gazowe średnio o 5,3%,
  • dla odbiorców biznesowych – obniżka ceny za paliwo gazowe średnio o 6,8%.

Powyższe zmiany Taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dotyczą wyłącznie zmiany ceny za paliwo gazowe. Stawki opłat abonamentowych oraz opłaty za dostarczenie paliwa gazowego pozostają na tym samym poziomie. Uwzględniając wszystkie ww. składniki, płatność dla gospodarstw domowych została obniżona odpowiednio:

  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do przygotowywania posiłków (grupa taryfowa W-1.1) – spadek płatności średnio o 2,5%,
  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do podgrzewania wody użytkowej (grupa taryfowa W-2.1) – spadek płatności średnio o 3,3%,
  • dla odbiorcy wykorzystującego gaz do ogrzewania domu (grupa taryfowa W-3.6) – spadek płatności średnio o 3,6%,

To już druga obniżka cen gazu ziemnego w 2016 roku, a czwarta z kolei, dająca w sumie uśredniony spadek ceny paliwa gazowego o 16%.

Okres obowiązywania taryfy

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 3 obowiązuje w okresie 01.04 - 30.06.2016.

  • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 3 i wynikająca z niej obniżka cen paliwa gazowego została zatwierdzona 15 marca 2016 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 3 weszła w życie 1 kwietnia 2016 roku.
do góry

Obniżka cen paliwa gazowego

Sprawdź o ile obniżyliśmy ceny sprzedaży paliwa gazowego dla gospodarstw domowych w porównaniu do poprzedniej taryfy:

 

Grupa taryfowa

CENA ZA PALIWO GAZOWE [gr/kWh]

OBNIŻKA
wynikająca z ostatniej zmiany Taryfy

 

(A vs B)

A B
Cena obowiązująca od 1.01.2016 do 31.03.2016
(Taryfa PGNiG OD nr 2)
Cena obowiązująca od 1.04.2016
(Taryfa PGNiG OD nr 3)
netto brutto* netto brutto*

W-1

10,485 12,897 9,929 12,213 - 5,3%

W-2

10,485 12,897 9,929 12,213 - 5,3%

W-3

10,485 12,897 9,929 12,213 - 5,3%

*prezentowane w tabeli ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

 

Sprawdź jak zmienią się płatności roczne w poszczególnych taryfach:

 

Grupa taryfowa

Średnie zużycie paliwa gazowego Płatności roczne * Roczna różnica w płatnościach
wg Taryfy PGNiG OD nr 2 wg Taryfy PGNiG OD nr 3
kWh/rok zł/rok ** zł/rok ** zł/rok

W-1

1 347 364,87 355,72 - 9,15

W-2

7 457 1 533,56 1 482,46 - 51,10

W-3

23 666 4 598,18 4 436,27 - 161,91

* źródło: http://www.ure.gov.pl

** płatności brutto uwzględniające wszystkie składowe rachunku za gaz: sprzedaż i dystrybucję

do góry

Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych

Odbiorca jest corocznie kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie stwierdzonego zużycia paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą nie przekracza jednego roku umownego, to Odbiorca jest kwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego.

Jeżeli okres obowiązywania umowy z Odbiorcą przekracza jeden rok umowny, to Odbiorca jest corocznie kwalifikowany na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, na podstawie rocznego zużycia paliwa gazowego.

> Dowiedz się więcej

do góry

Zastosowanie taryfy

  • Poziomy cen gazu dla odbiorców indywidualnych kształtowane są dzięki Taryfie, która jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, odpowiednio przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. lub Operatora, właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.
  • Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.
  • W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. poinformuje Odbiorcę o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Odbiorca w takim przypadku może wypowiedzieć umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
do góry

Taryfy obowiązujące

 

 

Pozostałe taryfy